Biz hakda

kompaniýasy

Hongtaý hakda

“Ningbo Hongtai Package New Material Technology Co., Ltd.” 2004-nji ýylda, Ningbo portunyň golaýynda amatly transport ygtyýary bolan uyaýu şäherinde ýerleşýär.Hongtai, bir gezeklik çap edilen kagyz salfetkany, bir gezeklik çap edilen kagyz käsesini, bir gezek ulanylýan kagyz plastinkasyny, kagyz sypalyny we beýleki degişli kagyz önümlerini gözlemek, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan öňdebaryjy öndüriji.Iki ýyla golaý ösüşden soň, Hongtai üstünlikli geçdi we özüni ýokary tehnologiýaly çaphana kärhanalarynyň biri hökmünde görkezdi.ulalmak, has gowy we güýçli bolmak.Önümleri dünýäniň çar künjegine ýaýrady we bazary köp ýurtlary öz içine alýar.“Target”, “Walmart”, “Amazon”, “Walgreens” ýaly köp sanly halkara satyjylaryň we markalaryň strategiki işewür hyzmatdaşy.

Näme üçin Hongtaý saýlamaly?

Mundan başga-da, Hongtai iň ýokary hilli iýmit derejeli kagyz we syýa materiallaryny hemişe ýokary standart talaplaryna laýyk ulanmagy wada berýär.Önümçilik prosesiniň hemme taraplaýyn hiline gözegçilik ulgamy.Bäsleşige ukyply üpjün ediji we gowy bilýän öndüriji hökmünde Hongtai, Target, Walmart, Woolworths, Michaels, Dollar agajy ýaly dünýä belli supermarketler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýdy.
Hongtai, çap edilen gap-gaç önümleri üçin öňdebaryjy öndüriji, Halloween toplumlary, Çirstmas möwsüm toplumlary, Gündelik dizaýn toplumlary ýaly zehinli topar bilen bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin dürli mowzukly bir gezek ulanylýan çap kagyz toplumyna hyzmat edýär.

1
zawod
2
3

logo

Öý kompostlary

hakda (4)

Daşky gurşawy goramaga bolan islegiň artmagy bilen, plastmassa çäklendirmeleriniň we plastiki gadaganlyk syýasatynyň kem-kemden öňe sürülmegi bilen, biodegrirlenip bilýän kompost kagyz önümleriniň bazar göwrümi ösmegini dowam etdirer.Hongtai daşky gurşaw materiallaryny sosial jogapkärçilikli kärhana hökmünde hem ulanýar, 2021-nji ýyldan bäri Hongtai öňegidişlikleri we täzelikleri dowam etdirýär, daşky gurşaw hökmünde has kabul ederlikli materiallary gözleýär.Üznüksiz gözleglerden soň, Hongtai DIN / BPI / ABA şahadatnamasyny aldy.
Soňky ýyllarda Hongtai müşderileriň bazary ösdürmek üçin barha artýan isleglerini kanagatlandyryp biljek kuwwatyny artdyrmak üçin enjamlary ulaltdy.

Görüşimiz

Kagyz senagatynyň çempiony bolmak, ýüz ýyllyk HONGTAI gazanmak.

Biziň wezipämiz

Employeeshli işgärleriň maddy we ruhy bagtyny yzarlamak we adamzat jemgyýetiniň ösüşine we ösüşine goşant goşmak.