Kubok

Printörite çap edilen bir gezeklik käselerpulpadan ýasalýar we has arzan, şonuň üçin has amatly we uly göwrümli ulanmak üçin has amatly. Kagyz atylan käsäniň materialy ýeňil we götermek aňsat, şonuň üçin daşarda piknik, syýahat we beýleki ýagdaýlarda amatly bolup biler. Thebiodegrirlenip bilinýän kagyz käseler100% pulpa materialyndan ýasalyp, kompost edilip bilner we plastiki käseler ýaly ekologiýa taýdan arassa materiallardan peýdalanmaz, şeýlelik bilen daşky gurşawa täsirini azaldyp, has sagdyn eder. Kompostable kagyz käselerdaşky görnüşini has diwersifikasiýa etmek we dürli adamlaryň şahsy isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli çaphana usullaryny, dürli nagyşlary, nagyşlary we ş.m. çap edip biler. Kagyz atylan käsäni arassalamak ýaly çylşyrymly amallar bolmazdan gönüden-göni ulanyp bolýar we ulanylandan soň taşlap bolýar, bu örän amatly we amaly. Umuman aýdanyňda, Kagyz atylan käse elýeterli, göçme, ekologiýa taýdan sagdyn, köp taraply we ulanmak aňsat bolan kiçijik käse.Has kiçi käse ulanmaly bolsaňyz, Kagyz atylan käsäni saýlamagy göz öňünde tutuň.