Kuboky bejeriň

Printörite çap edilen doňdurma käseleri: Doňdurma dükanlary, konsessiýa stendleri, naharhanalar we restoranlar üçin niýetlenen doňdurma üçin bir gezek ulanylýan 50 kagyz käsäni öz içine alýar.Uly çärelere, çagalaryň doglan gün dabaralaryna, çaga duşlaryna we ýygnanyşyklara hyzmat etmek üçin amatly. GARŞY GÖRNÜŞ GURAMASY: Her biriizolýasiýa bir gezeklik käselerAjaýyp syzma garşylygy üçin polietilen örtükli berk kagyzdan ýasalýar.Mundan başga-da, ýekeje gezek ulanmak üçin amatly bahadyr we sarp edilenden soň aňsat zyňylyp bilner. HYZMATLAR WE Sowuk iýmit: Dondurma sunda, froýo, jelato we doňdurylan beýleki tagamlardan başga-da, bu käseler çili, makaron we çorba ýaly gyzgyn zatlara hyzmat etmek üçin hem ulanylyp bilner. 9 Oz MÜMKINÇILIGI: Iň gowy görýän tagamyňyzyň üstüni üstüňize ýygnamak üçin otag bilen aňsatlyk bilen saklaň. ÇÖZGÜLLER: 9 unsiýa kuwwaty bar. Aýratynlyklary 1. highokary hilli iýmit derejeli çig kagyz, bisfenolsyz Ygtybarly we ygtybarly; 2. Ekologiýa taýdan arassa flexo çap etmek, howpsuz we sagdyn; 3. Galyň we ýylmanak käsäniň gyrasy, agdarylmaýar, deformasiýa ýok 4. Aşakkompostable kagyz käseler spiral dizaýny, indentasiýa bilen, syzmagyň öňüni alyň;