Myhman salfetka

Kagyz myhman salfetkalaryadaty salfetkalardan birnäçe artykmaçlygy bolan ýokary derejeli salfetkadyr.Ilki bilen,ýörite çap edilen kagyz salfetkalarulanmagy ýumşak we amatly duýýan ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Ikinjiden, myhman Napkin açyk reňklere we ajaýyp yzlara eýe.myhmanlaryň isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin ululyklar köplenç adaty salfetkalardan has uludyr.Bu salfetka öý eýesiniň tagamyny we myhmana bolan hormatyny görkezip biler we myhmanyň myhmansöýerligini duýup biler.stoluň gözelligini ýokarlandyrmak we naharlanmagyň rahatlygyny we hilini ýokarlandyrmak üçin hem ulanylyp bilner.Netijede, myhman Napkin dodaklaryňyzy süpürmek, stoluňyzy arassa saklamak we ş.m. ulanyp boljak örän peýdaly salfetka ýokardaky artykmaçlyklara goşmaça, biziňşahsy kagyz salfetkalar FSC we FSC däl.Daşky gurşawa arassa çap syýa we önümimiz 100% kompost ulanýarys. Nagyş: doly nagyş, gyrasy nagyş we ýönekeý Önümleriň işleýşi : çap etmek, gyzgyn möhürlemek , nagyş