Habarlar

 • Çap etmegiň nähili täsir edýändigi barada öwreniň

  Ningbo Hongtai 2004-nji ýylda, Ningbo portunyň golaýynda amatly transport ygtyýary bolan uyaýu şäherinde ýerleşýär.Hongtai, bir gezek ulanylýan diapazonyň gözlegleri, ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty, esasanam şahsylaşdyrylan kagyz salfetkalary we beýleki ...
  Koprak oka
 • Çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz kubogy pudagynyň ösüş ýagdaýy we tendensiýasy

  2023-nji ýylda Hytaýda çap edilen kompost çüýşeler pudagynyň ösüş ýagdaýyny we tendensiýasyny seljermek we daşky gurşawy habardar etmek pudagyň çalt ösmegine itergi berdi Soňky ýyllarda hökümet gr-ni işjeň gurmak üçin birnäçe degişli syýasaty çykardy .. .
  Koprak oka
 • Hytaýyň daşary söwdasy “güýçli” görkezýär

  Şu ýylyň ilkinji bäş aýynda Hytaýyň ösüp barýan bazarlar bilen söwdasy çalt ösdi we serhetaşa elektron söwda gülläp ösdi.Derňewde habarçy daşary söwda subýektleriniň üýtgeşmeler hakda pikirlenmek, sanly ýaşyl öwrülişigi çaltlaşdyrmak we ...
  Koprak oka
 • Kagyz ýasamak

  Kagyz ýasamak

  Kagyz ýasamak takmynan 105-nji ýylda Han neberesiniň (miladydan öňki 206-njy ýyl-220-nji ýyl) imperiýa kazyýet işgäri bolan Cai Lun tarapyndan kämilleşdirilipdir.Has soňraky kagyzy oýlap tapmazdan ozal, dünýäniň dürli künjeginden gelen adamlar ýapraklar (hindiler tarapyndan), haýwan derisi ... ýaly köp sanly tebigy materiallara söz ýazypdyrlar.
  Koprak oka
 • Saglyk howpy

  Saglyk howpy

  FoodB azyk önümleri bilen baglanyşykly material goşundylary üçin ulanylýan mineral nebit uglewodorodlarynyň (MOH) saglyk töwekgelçiligini gözden geçirer. Bu resminamada MOH-nyň zäherliligine, Europeanewropa raýatlarynyň iýmitlenişine we EUB ilaty üçin saglyk töwekgelçiligine soňky baha berildi.MOH gaty çylşyrymly bir görnüş ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň ýörite kagyz senagatynyň geljegine garaşyp bolar

  Hytaýyň ýörite kagyz senagatynyň geljegine garaşyp bolar

  Sarp ediji kagyzy ýörite kagyz önümleriniň esasy güýjüni emele getirýär .Bütindünýä ýörite kagyz senagatynyň düzümine seretseň, azyk gaplaýan kagyz häzirki wagtda ýörite kagyz senagatynyň iň uly bölümidir.Iýmit gaplaýyş kagyzy, ulanylýan ýörite kagyzy we kartony aňladýar ...
  Koprak oka
 • Zaýalanýan bir gezek ulanylýan kagyz gutularynyň artykmaçlyklary näme?

  Zaýalanýan bir gezek ulanylýan kagyz gutularynyň artykmaçlyklary näme?

  Döwrebap durmuşyň depgininiň çaltlaşmagy bilen has köp sarp ediji üç nahar meselesini çözmek üçin çykmagy saýlaýar we çykýan kärhanalar çykdajylary tygşytlamak üçin adatça bir gezeklik nahar gutularyny ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, sarp edijiler içerde we daşary ýurtlarda satylýan gutularyň köpüsiniň ...
  Koprak oka
 • Angliýa bazary üçin bir gezek ulanylýan kagyz kuboklary barada umumy düşünje

  Angliýa bazary üçin bir gezek ulanylýan kagyz kuboklary barada umumy düşünje

  Bir gezek ulanylýan kagyz käseler, adamlaryň gündelik durmuşynda ýygy-ýygydan ulanylýan önüm.Biodegrirlenip bilinýän kagyz käseleriň görnüşlerine görä, olary sowuk içgi käselerine, bir gezek ulanylýan kofe käselerine we şahsylaşdyrylan doňdurma käselerine bölmek bolar.Häzirki wagtda eko bir gezek ulanylýan käsäniň içki diwary ...
  Koprak oka
 • 2023 Ningbo Hongtai paket sergileri barada maglumat

  2023 Ningbo Hongtai paket sergileri barada maglumat

  20. Gonkongda geçirilen SHOW, g üçin möhüm merkez boldy ...
  Koprak oka
 • “EUROPE & UK Market” üçin “Plastiki mugt kubok”

  “EUROPE & UK Market” üçin “Plastiki mugt kubok”

  Recentlyakynda, Hytaý Kagyz Assosiasiýasyndan habarçy, Hytaý Kagyz Assosiasiýasynyň ýyllyk gözden geçiriş meýilnamasyna laýyklykda, birleşigiň “plastmassa kagyz käsesi (şol sanda plastmassa biodegrirlenip bilinýän kagyz käseleri ýok)” toparynyň standart taslamasyny tamamlady .. .
  Koprak oka
 • Ningbo Hongtai Package New Material Technology Co., Ltd paýlanan fotoelektrik stansiýasyny gurýar

  Ningbo Hongtai Package New Material Technology Co., Ltd paýlanan fotoelektrik stansiýasyny gurýar

  Ningbo Hongtai Package New Material Technology Co., Ltd, 7000 ýyllyk medeni taryhy bolan uyauaoda ýerleşýär.2004-nji ýylda esaslandyryldy. Döredileli bäri kompaniýamyz on ýyldan gowrak gözleg, aýratyn gözleg we üznüksiz täzelik etdi.Ilki bilmän ...
  Koprak oka
 • Ösüp barýan bazarlar daşary söwdany ösdürmek üçin täze ösüş nokadyna öwrülýär

  Ösüp barýan bazarlar daşary söwdany ösdürmek üçin täze ösüş nokadyna öwrülýär

  Gümrük Baş müdirliginiň 7-nji iýunda çap eden maglumatlaryna görä, Hytaýyň daşary söwda importy we eksporty ilkinji bäş aýda ýylda 4,7% ýokarlandy. Çylşyrymly we agyr daşky gurşaw sebäpli dürli sebitler we bölümler işjeň durmuşa geçirildi po ...
  Koprak oka
 • TERJIME EDIP BOL? ARMY?Hawa!

  TERJIME EDIP BOL? ARMY?Hawa!

  Kompostlamak soňky iki ýylda gyzgyn mowzuga öwrüldi, belki-de adamlar dünýämiziň ýüzbe-ýüz bolýan ajaýyp galyndylary dolandyrmak meselelerine kem-kemden düşünýändikleri sebäpli.Elbetde, hapalar topragymyza we suwymyza ýuwaş-ýuwaşdan toksinleri siňdirip, biziň isleýändigimiziň manysy bar ...
  Koprak oka
 • KAPYR ÖNÜMLERI?NIRE?

  KAPYR ÖNÜMLERI?NIRE?

  Januaryanwar-aprel aýlarynda kagyz we kagyz önümleri senagatynyň umumy girdejisi geçen ýyl bilen deňeşdirilende 51,6% azaldy 27-nji maýda National Milli statistika býurosy senagat kärhanalarynyň girdejilerini 2023-nji ýylda ýanwar-aprel aýlarynda bellenen ululykdan ýokary çykardy.Maglumatlar ýokardaky senagat kärhanalarynyň ...
  Koprak oka
 • Pulpa bahalary arzanlady

  Pulpa bahalary arzanlady

  Gollanma dili: Mart aýynda agaç pulpa bazaryndaky ynam ýeterlik däldi, giň ýaprakly pulpanyň üpjünçilik üstü durnukly we ýygy-ýygydan azalýardy, aşaky kagyzyň gowşamagynyň tersine pulpa bahasyna we üstaşyr önümleriň maliýe aýratynlyklaryna täsir edip, giňelmegine sebäp boldy. ...
  Koprak oka
 • Kagyz salfetkalar ekologiýa taýdan has amatlymy?

  Kagyz salfetkalar ekologiýa taýdan has amatlymy?

  Hinguwmakda we guratmakda ulanylýan energiýa we suw bilen, pagtanyň ýerine bir gezek ulanylýan kagyz salfetkalary ulanmak ekologiýa taýdan arassa dälmi? Geýim salfetkalary diňe bir ýuwmakda suw we guratmak üçin köp energiýa ulanman, eýsem ýasamak hem möhümdir. ujypsyz däl.Pagta ýokary ...
  Koprak oka
 • Hongtai tehnologiýasy: “çäkli plastmassa” - kagyz pudagynda täze mümkinçilikler

  Hongtai tehnologiýasy: “çäkli plastmassa” - kagyz pudagynda täze mümkinçilikler

  Soňky ýyllarda durmuş depgininiň tizlenmegi bilen sarp ediş aňy kem-kemden üýtgedi, ösüş giňişligini hasam açmak üçin bir gezeklik gündelik çap edilýän kagyz önümleri.Kompostable partiýa plitalarynyň, adaty çap edilen bir gezeklik käseleriň we bir gezek ulanylýan kagyz salfetkalaryň islegleri köpeldi.T ...
  Koprak oka
 • Techokary tehnologiýaly syýa tehnologiýasy çap we gaplamak tehnologiýasynyň ösmegine alyp barýar

  Techokary tehnologiýaly syýa tehnologiýasy çap we gaplamak tehnologiýasynyň ösmegine alyp barýar

  Nano çap etmek Çaphana pudagynda, jikme-jiklikleriň öndürijilik ukyby, nanotehnologiýanyň ulanylmagyny üpjün edýän çap etmegiň hiline baha bermek üçin möhüm ölçeglerden biridir.Druba 2012-de Landa kompaniýasy bize iň täsirli täze sanly çaphana tehnologiýasyny görkezdi ...
  Koprak oka