Nahar nahary

Stol sazlamalaryňyzy hakykatdanam ýagtylandyrmak üçin, plastinka ululyklaryny garyşdyrmak we gabat getirmek, planşetiňize gyzyklanma we çuňluk goşup biler. Biodegrasiýa edilip bilinýän bir gezeklik nahar tabaklaryStoluňyza dürli reňkleri we dokumalary sanjym etmek we gapdal naharlara we täze bişirilen çöreklere hyzmat etmek üçin köpugurly tagam bilen üpjün etmek üçin ajaýyp.Biziňkigünortanlyk üçin kagyz tabaklaryululygy 6 - 9in. Bir gezeklik nahar naharyadaty nahar tabagy bilen salat tabagy arasynda bir ýerde ululykda - adatça 8,75 - 9,5 around töweregi, ýöne bu öndürijä baglylykda üýtgäp biler.Bu at olaryň maksadyna aç-açan açykdyr: günortanlyk naharda, kiçijik bölekleri ýa-da sendwiç ýaly günortanlyk nahar iýýän naharda ulanmak. Saýlamak üçin dürli öwüşginli reňkler bilen, bir gezek ulanylýan kagyzymyz Nahar plitalary islendik pursatda janly täsir galdyrýar.Doglan gün dabarasy, piknik ýa-da başga bir çäre bolsun, bu tabaklar stoluňyzyň sazlamalaryny ýokarlandyrar we myhmanlaryňyzyň nahar iýmek tejribesini hasam lezzetli eder. Tötänleýin maşgala naharlaryndan başlap, ajaýyp kokteýl oturylyşyklaryna çenli, bu tabaklar islendik şertlere yhlas bilen uýgunlaşýar we olary ähli ýagdaýlar üçin saýlamaga öwürýär.
 • Printörite çap edilen bir gezek ulanylýan plastinka 6 7 9 10 Inç Biodegradable

  Printörite çap edilen bir gezek ulanylýan plastinka 6 7 9 10 Inç Biodegradable

  Düşündiriş Önümiň ady: omörite çap edilen bir gezek ulanylýan tabak 6 7 9 10 Inç biodegrirlenip bilinýän material: 200-400gsm kagyz Ölçegi: 5-10 dýuým we ş.m. Ulanylyşy : Doglan gün toý dabarasynyň bezegi, gap-gaç önümleri, gap-gaç önümleri 1-6C suw esasly syýa.Köp gaplamak;gysylan örtük bilen gaplamak ýa-da isleýşiňiz ýaly.Dizaýn “Xmas”, “Täze ýyl”, “Halloween”, “Walentin”, “Gündelik”, “Gül”, “Party”, “Haýwan”, zolak, polka-nokat, şewron, häsiýet we ş.m. ýaly köp sanly dizaýn bar. OEM dizaýny gowy ...
 • Bir gezek ulanylýan tabaklar Tema çäreleri Partiýanyň hoşniýetliligi

  Bir gezek ulanylýan tabaklar Tema çäreleri Partiýanyň hoşniýetliligi

  Düşündiriş Önümiň ady: Bir gezek ulanylýan tabaklar Tema çäreleri Partiýanyň halanýan materiallary: 190gsm-450gsm kagyz pil süňkünden ýasalan tagta, ak tagtanyň ölçegi: 7 ", 8", 9 ", 10", 10.5 " gaplamak, haýyş edişiňiz ýaly şekil: Tegelek, gönüburçly, ýumurtga, ýörite görnüşli, Haýwan görnüşi , ýöriteleşdirilen görnüş Aýratynlyk: altyn kagyz tabaklar islendik pursat üçin ideýa: Toýlar, banketler, dabaralar, doglan günler, ýubileý, resmi we resmi däl naharlar, kemping, dinne ...
 • Qualityokary hilli adaty bir gezeklik çap edilen kagyz nahar nahary

  Qualityokary hilli adaty bir gezeklik çap edilen kagyz nahar nahary

  Gysga sanaw Nahar kagyz plitalary arassaçylyk, ygtybarlylyk, ikinji derejeli hapalanma, arzan bahadan we haç infeksiýasynyň öňüni almak ýaly artykmaçlyklara eýedir, bu olary örän amatly, amatly we wagt tygşytlaýar.Işleýänler ýaly işli adamlar üçin amatly, soňundan arassalanmak kynçylyklaryny azaldar we käbir keselleriň ýaýramagynyň öňüni alyp biler.Agşamlyk tabak programmasy: Agşamlyk baglanşykly waka, ýöne gutarandan soň, ýuwulmaga garaşýan gap-gaçlar köp.Bu gaty gynandyryjy ...
 • Omörite çap etmek Eko dostlukly partiýa bir gezek ulanylýan kagyz plastinka

  Omörite çap etmek Eko dostlukly partiýa bir gezek ulanylýan kagyz plastinka

  1.Wirgin agaç pulpasy, ekologiýa taýdan arassa material

  2.Material: 230gsm-den 400gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.

  3. şekil: islendik şekil

  4. faceerüsti: Çap edilen, gyzgyn marka, reňkli reňk, ýalpyldawuk / mat laminasiýa.

  5.Goýulma : Miwe, salat, nahar, günortanlyk, restoran alyp gitmek we ş.m.

  6. Ulanylyşy: Dynç alyş, piknik, günortanlyk naharhana, naharhana, BBQ, çäreler, oturylyşyklar, toýlar we restoranlar üçin ajaýyp.

  7. Hil hiline gözegçilik: Ösen enjamlar we tejribeli QC topary, ugratmazdan ozal her ädimde material, ýarym taýýar we taýýar önümleri berk barlar.

  8.100% Biodegrirlenip bilinýän, tebigy ekologiýa taýdan arassa, durnukly, bukulýan, saklanylýan

  9..Her bir floresan goşulmady.

  10. Daşamak üçin howpsuzlyk bukjasy.

 • Partiýa ulanyş üpjünçiligi hyzmaty üçin ajaýyp dizaýn bir gezek ulanylýan kagyz nahar nahary

  Partiýa ulanyş üpjünçiligi hyzmaty üçin ajaýyp dizaýn bir gezek ulanylýan kagyz nahar nahary

  Çap etmek: sumkalarda ýa-da kartonlarda müşderileriň nyşanyny, kompaniýanyň adyny, markasyny we ş.m. çap edip bileris.

  Galyp: Zawodymyzda islendik stil galyplary öndürilip bilner, önümde islendik nyşany ýa-da markany ýerleşdirip bileris.

  Garyşyk ýüklemek: Dürli önümleri bir kabinetde garyşdyryp, doly konteýneriň artykmaç bahasyndan lezzet alyp bolýar.

  Biodegrable: Önümimiz hemmesi biodegrirlenip bilner, diňe önüm 100% biodegrirlenip bilinmez.

 • ýöriteleşdirilen nagyş suw geçirmeýän ýag drena. Nahar nahary

  ýöriteleşdirilen nagyş suw geçirmeýän ýag drena. Nahar nahary

  Düşündiriş Nahar naharlarymyz doly şahadatnamalary bolan iýmit derejeli materiallardan ýasalan dürli görnüşde gelýär.Olar ajaýyp ussatlyk bilen tozansyz ussahanada öndürilýär we ulanyşyňyzy has ynandyryjy edýär.Dürli ýagdaýlara laýyk gelýän dürli görnüşler bar.Gündelik durmuşda adaty tagamlaryň gaty köpdügini we ýer tutýandygyny duýýarsyňyzmy?Köplenç eliňizi süýşürip, tötänleýin gap-gaçlary döwýärsiňizmi?Standaramaz önümi ulanmagyň saglyga ýetirýän zyýany barada alada edýärsiňizmi ...
 • TARAPYIS AISRATYN DINNERWARE SET gapdal plitalary |Agyr kagyz kagyz plitalary |Altyburç dizaýn |Uly toý we nahar üçin biodegrirlenip bilinýän tabaklar

  TARAPYIS AISRATYN DINNERWARE SET gapdal plitalary |Agyr kagyz kagyz plitalary |Altyburç dizaýn |Uly toý we nahar üçin biodegrirlenip bilinýän tabaklar

  Dizaýn we gaplama gapdal tabak üçin düzülip bilner, Nahardan peýdalanmak has lezzetlidir.

  1.Material: 230gsm-den 300gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.
  2. Ölçegi: 6 dýuým, 7 dýuým
  3.Serf: Çap edilen, gyzgyn marka
  4.Goýulma: Sowuk / gyzgyn / gury iýmit
  5. Hiç hili floresan goşulmady.
  6. Daşamak üçin howpsuzlyk bukjasy.

 • Oturylyşyk üçin owadan gyrmyzy kagyz nahary, oturylyşyk, toý, altyn folga gabykly gyralary üçin bir gezek ulanylýan 9 dýuým

  Oturylyşyk üçin owadan gyrmyzy kagyz nahary, oturylyşyk, toý, altyn folga gabykly gyralary üçin bir gezek ulanylýan 9 dýuým

  1.Wirgin agaç pulpasy, ekologiýa taýdan arassa material
  2.Material: 230gsm-den 300gsm-a çenli dürli görnüşli iýmit derejeli kagyz.
  3. Ölçegi: 7 "8" 9 "…….
  4. faceerüsti: Çap edilen, gyzgyn marka, sol reňk
  5.Goýulma : Nahar, tüwi, Bento, günortanlyk, gyzgyn iýmit, salat, çorba, tort
  6. Ulanylyşy: Öý, myhmanhana, restoran we ş.m.
  7. Gowy tekizlik we berklik
  8. Hiç hili floresan goşulmady.
  9. Daşamak üçin howpsuzlyk bukjasy.

 • Bir gezek ulanylýan tabaklar kagyz tabaklary partiýa önümleri Nahar nahary we desert çagasynyň doglan gün dabarasy

  Bir gezek ulanylýan tabaklar kagyz tabaklary partiýa önümleri Nahar nahary we desert çagasynyň doglan gün dabarasy

  Biz kim?Hongtai Package, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň uyauao şäherinde ýerleşýän her dürli kagyz tabaklary, kagyz käseler we beýleki kagyz gap-gaç önümleri üçin göni önümçilikdir.Taryhymyz Maddy önümçiligi we üpjünçiligi gaplamak boýunça 20 ýyllyk tejribämiz bar.Önümçilik liniýasynyň giňelmegi we müşderileriň talap etmegi bilen bu täze topar kompaniýasyny gurýarys.Şahadatnamalarymyz Zawodymyz ISO 9001 we ISO 14001, BPI, FSC.BSCI we ş.m. standartlaryna laýyk gelýär.Soraglar 1-nji sorag.Go üçin nusga sargyt alyp bilerinmi ...
 • Daşky gurşawy goramak we bir gezeklik kagyz nahar nahary üçin amatly adaty nagyş çap etmek

  Daşky gurşawy goramak we bir gezeklik kagyz nahar nahary üçin amatly adaty nagyş çap etmek

  Ölçegi: 5.5 dýuým, 6 dýuým, 7 dýuým, 8 dýuým, 9 dýuým

  Nusga: Heartürek, gül

  Embygnalan önüm ölçegleri (L x W x H):

  0.63 x 7.00 x 7.00 Inç

 • 7 dýuým 9 dýuým mahabat satuwy, partiýa bezegi dizaýny üçin doglan günüň gutly kagyz nahary

  7 dýuým 9 dýuým mahabat satuwy, partiýa bezegi dizaýny üçin doglan günüň gutly kagyz nahary

  Önümiň jikme-jik beýany: 9 dýuým mahabat satuwy Bagtly doglan günüň partiýasy bezeg dizaýn materialy: Dürli gram reňkli ak ak karton Reňkler: CMYK litho çap etmek, Pantone reňk çap etmek, Flexo çap etmek we UV çap etmek Finish: Glossy / Matt Varnish, Glossy / Matt Lamination , Altyn / süýümli folga möhürlemesi, Spot UV, Içerki artykmaçlygy: Gowy hil + Wagtynda ibermek + arzan baha + iň gowy hyzmat, bir gezek ulanylýan kagyz Lunc ...
 • Doglan gün we dynç alyş mowzugy üçin kagyz oturylyşyk plitalary Hytaýyň iň gowy önümçiligi

  Doglan gün we dynç alyş mowzugy üçin kagyz oturylyşyk plitalary Hytaýyň iň gowy önümçiligi

  Esasy bazarlar we önümler (önümler) Önümiň adynyň agşamlyk nahary, partiýa kagyz plastinka materialy 250-400gsm.iýmit derejeli ak kagyz tagtasy we çal arka tagtasy.Adaty tegelek, we kwadrat görnüşi, ýörite görnüş ýa-da özleşdirilen.Ölçegi 9、10、10.5 dýuým Çap et 1-6C ofset ýa-da flexo çap etmek, saglygyňy goramak üçin iýmit derejeli syýa.PP ýa-da lak örtügi.Programma oturylyşygy, dynç alyşdan peýdalanmak, restoranda ulanmak, agşamlyk nahary we ş.m. Köp mukdarda gaplamak;gysylan örtük bilen gaplamak ýa-da isleýşiňiz ýaly.MOQ 1 ...
 • Printörite çap etmek Qualityokary hilli bir gezeklik kagyz nahar nahary

  Printörite çap etmek Qualityokary hilli bir gezeklik kagyz nahar nahary

  Designörite dizaýn Hytaýyň iň gowy önümi tarapyndan ýokary hilli bir gezek ulanylýan kagyz nahar nahary, täze ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan kagyz plitalary bilen tanyşdyrmak!Bu janly we reňkli plitalar diňe bir görnükli däl, daşky gurşawy göz öňünde tutup hem bezelendir.Saýlamak üçin janly reňkleriň giň görnüşi bilen, bir gezek ulanylýan kagyz plitalarymyz islendik pursatda janly täsir galdyrýar.Doglan gün dabarasy, piknik ýa-da başga bir çäre bolsun, bu tabaklar stoluňyzyň sazlamasyny ýokarlandyrar ...