Kubok

Hongtai, bir gezek ulanylýan kagyz käseleriň ululygy diapazony bareko bir gezek ulanylýan käseler2,5oz, 3oz, 4oz, 7oz, 9oz, 12oz, 16oz ýeke diwar kagyz käselerini öz içine alýan dürli ululykda ulanylýar. Bu önüm hakda-şahsylaşdyrylan kagyz käseler.Gyzgyn we sowuk içgiler bilen ulanmak üçin niýetlenendir. Dürli oz kuwwatly gyzgyn käse, syzmakdan goramak we siňdirmek üçin poli bilen örtülendir.Gyzgyn içgiler bilen ulanmak üçin amatly gyzgyn käse, diwar berkligini üpjün edýär.Şeýle hem, ulanmak üçin täze ekologiýa taýdan arassa material suw örtügi barbiodegrirlenip bilinýän kagyz käselerindi has ekologiýa we arassa. Iki ýyla golaý ösüşden soň, Hongtai üstünlikli geçdi we özüni ýokary tehnologiýaly çaphana kärhanalarynyň biri hökmünde görkezdi.ulalmak, has gowy we güýçli bolmak.Önümleri dünýäniň çar künjegine ýaýrady we bazary köp ýurtlary öz içine alýar.“Target”, “Walmart”, “Amazon”, “Walgreens” ýaly köp sanly halkara satyjylaryň we markalaryň strategiki işewür hyzmatdaşy.