Hytaýyň daşary söwdasy “güýçli” görkezýär

Şu ýylyň ilkinji bäş aýynda Hytaýyň ösüp barýan bazarlar bilen söwdasy çalt ösdi we serhetaşa elektron söwda gülläp ösdi.Derňewde habarçy üýtgeşme hakda pikir etmek, sanly ýaşyl öwrülişigi çaltlaşdyrmak we daşary söwdanyň durnuklylygy görkezmek baradaky başlangyç töweregindäki daşary söwda subýektleriniň bardygyny görkezdi.
Longakynda, fotoelektrik stansiýasynyň taslamalary üçin materiallar ýüklenen ilkinji “-ixin Europeewropa” we “Täze energiýa” ilkinji Hytaý-Europeewropa ýük otlusy Yiwudan Özbegistana gitdi.Şu ýylyň başyndan bäri ösüp barýan bazarlar Hytaýyň daşary söwdasynyň täze ösüş nokadyna öwrüldi, ilkinji bäş aýda Hytaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda mukdary 40% -den gowrak artdy we ýurtlaryň umumy importy we eksporty " Guşak we ýol ”iki sanly ösüşi gazandy.
Derňewde reporterurnalist global ykdysadyýetiň peselmeginiň we daşarky islegiň gowşamagynyň hakyky kynçylyklarynyň öňünde daşary söwda operatorlarynyň hem bäsdeşlik artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin başlangyç alýandyklaryny anyklady.Hangzhou şäherindäki bu daşary söwda kompaniýasynda kärhana çeýe özleşdirme arkaly şahsylaşdyrylan ýöriteleşdirilen eşikleri öndürýär.Bu täze model, daşarky söwda kärhanalarynyň girdejiniň ösüşini gazanmak üçin çalt eltip, inwentarlary, köp partiýaly “superpozisiýa effektini” azaldyp biler.
Az uglerodly ösüş tendensiýasyna laýyklykda ýaşyl köp daşary söwda kärhanalarynyň güýjüne öwrüldi we bu önümçilik liniýasyndaky açyk gurluşyk materiallary ekologiýa taýdan arassa materiallardan sintez edildi.Şu ýylyň ilkinji bäş aýynda Hytaýyň ýaşyl we pes uglerodly söwda guramalarynyň gerimi giňelmegini dowam etdirdi we ýaşyl öwrülişige alyp barýan ýokary hilli, ýokary tehnologiýaly, gymmatly önümler barha köpeldi.Sanly ösüşiň netijesinde Hytaýyň serhetaşa elektron söwda guramalary 100,000-den geçdi, 1500-den gowrak serhetüsti elektron söwda deňiz ammarlaryny gurdy, birnäçe täze hünärler ýüze çykmagyny dowam etdirýär we “çeýe özleşdirme” we “daşary ýurt analitikleri” bar meşhur wezipelere öwrülýär.
Masştabyny durnuklaşdyrmak we daşary söwdanyň gurluşyny optimizirlemek üçin birnäçe syýasat we çäreler öz güýjüni dowam etdirýärkä, täze işewürlik görnüşleri we modelleri ýüze çykýar we daşary söwdada durnuklylyk we täze ösüş hereketlendirijileri ýüze çykýar.


Iş wagty: Iýul-10-2023