Angliýa bazary üçin bir gezek ulanylýan kagyz kuboklary barada umumy düşünje

Bir gezek ulanylýan kagyz käseler, adamlaryň gündelik durmuşynda ýygy-ýygydan ulanylýan önüm.Görnüşlerine göräbiodegrirlenip bilinýän kagyz käseler, sowuk içgi käselerine bölüp bolar,bir gezek ulanylýan kofe käseleriweşahsylaşdyrylan doňdurma käseleri.Häzirki wagtda içki diwareko bir gezek ulanylýan käseleresasan PE filminden ýasalýar.
Köp ulanylyşy barbir gezek ulanylýan kagyz käseler.Mysal üçin, Dim jemini, içgileri bölüp we dostlary gyzyklandyryp bileris.Indi bir gezek ulanylýan kagyz käseleri öndürýän kärhanalaryň hemmesi önümçilik ygtyýarnamasyny almaly, önümçilik ygtyýarnamasyz öndürijilere öndürmäge we satmaga rugsat berilmeýär.Şonuň üçin bir gezek ulanylýan kagyz käseleri satyn alanyňyzda, bir zat olaryň bahasyna üns bermek, beýlekisi bolsa satyn alyş çäresi hökmünde önümçilik ygtyýarnamasynyň belgisi bolmaly.Bir gezek ulanylýan käsäni saýlanyňyzda, ilki bilen daşky görnüşi göz öňünde tutulmalydyr.Köplenç käsäniň reňkine, akdygyna ýa-da ýokdugyna we nähili duýulýandygyna baha berilýär.Käbir käse öndürijileri käsäni has ak görünmek üçin esasy kagyzlara optiki ýagtylandyryjy goşýarlar.Bu zyýanly maddalar adam bedenine girenden soň, saglygyňyza howp salýar.Kagyz käsäniň daşky diwary kagyz gatlagy bolup, içki diwar film gatlagy bilen örtülendir, ýagny suwuň we ýagyň öňüni almak üçin üstünde polietilen plyonkasy ulanylýar.Polietileniň özi zäherli, yssyz we birneme howpsuz himiki madda, şonuň üçin azyk gaplamalarynda giňden ulanylýar.Nativeerli we adaty polietilen saýlamak adam bedeni üçin howpsuz we zyýansyzdyr.Şeýle-de bolsa, pes arassalygy bolan senagat polietilen ýa-da galyndy plastmassalar ulanylsa, saglyga uly howp salýar.
A8
Galyň we gaty diwarly kagyz käseleri saýlaň.Bedeniniň berkligi pes bolan kagyz käseleri saklamak gaty ýumşak bolup biler, suwa ýa-da içgilere guýlanda, tutulanda gaty deformasiýa ediler, bu bolsa gündelik ulanyşymyza çynlakaý täsir edip biler.Şonuň üçin kagyz käsäni saýlanymyzda, käsäniň bedeniniň berkligini takmynan kesgitlemek üçin ellerimizi käsäniň iki tarapyna ýuwaşlyk bilen basyp bileris.


Iş wagty: Iýun-26-2023