Saglyk howpy

FoodB azyk önümleri bilen baglanyşykly material goşundylary üçin ulanylýan mineral nebit uglewodorodlarynyň (MOH) saglyk töwekgelçiligini gözden geçirer. Bu resminamada MOH-nyň zäherliligine, Europeanewropa raýatlarynyň iýmitlenişine we EUB ilaty üçin saglyk töwekgelçiligine soňky baha berildi.

MOH, nebitiň we çig nebitiň fiziki taýdan bölünmegi we himiki öwrülmegi, ýa-da kömür, tebigy gaz ýa-da biomassany suwuklandyrmak prosesi bilen öndürilýän gaty çylşyrymly himiki garyndynyň bir görnüşidir. Bu esasan göni zynjyrdan, şahaly zynjyrdan doýgun uglewodorod mineral ýagyny öz içine alýar. we poliaromatiki birleşmelerden ybarat halka we ysly uglewodorod mineral ýagy.
habarlar7
MOH plastmassa, ýelimleýji, rezin önümler, karton, çaphana önümleri ýaly köp dürli iýmit aragatnaşyk materiallarynda bar bolan goşundy hökmünde ulanylýar.MOH iýmit gaýtadan işlemekde ýa-da azyk aragatnaşyk materiallaryny öndürmekde çalgy ýagy, arassalaýjy ýa-da ýelmeýän hökmünde hem ulanylýar.
MOH, bilgeşleýin goşulandygyna ýa-da ýokdugyna garamazdan, azyk aragatnaşyk materiallaryndan we iýmit gaplamalaryndan iýmitlere göçüp bilýär.MOH esasan iýmit gaplamalary, iýmit gaýtadan işleýän enjamlar we iýmit goşundylary arkaly iýmitleri hapalaýar.Şolaryň arasynda gaýtadan işlenen kagyzdan we kartondan ýasalan iýmit paketlerinde, adatça, azyk däl gazet syýa ulanylmagy sebäpli uly maddalar bar.
habarlar8
EFSA MOAH-nyň öýjükleriň ýok edilmegi we kanserogenez töwekgelçiliginiň bardygyny aýdýar.Mundan başga-da, käbir MOAH maddalarynyň zäherliliginiň ýoklugy, adamyň saglygyna bolup biljek ýaramaz täsirleri barada alada edip, has gowy düşünilýär.
Iýmit zynjyrynyň mazmuny boýunça ylmy bilermenler toparyna (CONTAM Panel) görä MOSH saglyk problemalary üçin kesgitlenmedi.Syçanlarda geçirilen synaglar olaryň ýaramaz täsirlerini görkezse-de, belli bir syçan görnüşiniň adam saglygy meselelerini barlamak üçin amatly nusga däldigi barada netijä gelindi.
Soňky birnäçe ýylda Europeanewropa Komissiýasy (EC) we raýat jemgyýeti toparlary EUB-iň azyk gaplamalarynda MOH-a ýakyndan gözegçilik edýärler.Europeanewropa Komissiýasy EFSA-ny MOH bilen baglanyşykly saglyk töwekgelçiligini gaýtadan gözden geçirmäge we 2012-nji ýyldaky baha berişden bäri neşir edilen degişli gözlegleri göz öňünde tutmaga çagyrdy.


Iş wagty: Iýul-03-2023