Çap etmegiň nähili täsir edýändigi barada öwreniň

Ningbo Hongtai 2004-nji ýylda, Ningbo portunyň golaýynda amatly transport ygtyýary bolan uyaýu şäherinde ýerleşýär.Hongtai, esasanam bir gezek ulanylýan diapazonyň gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanýan öňdebaryjy öndürijidir şahsy kagyz salfetkalarwe beýleki degişli kagyz önümleri.Iki ýyla golaý ösüşden soň, Hongtai üstünlikli geçdi we özüni ýokary tehnologiýaly çaphana kärhanalarynyň biri hökmünde görkezdi.

Şu gün Hongtai goýsunbiziň düşünmegimize alyp barýarBir gezek ulanylýan kagyz salfetkalar çap etmek bilim, çap etmegiň täsiri näme?

Çap edilen kagyz Serviette

 

Rüçin kagyz materialy bir gezek ulanylýan kagyz salfetka

-Çap etmek prosesinde kagyz talap edilýär, gram agramyndan, ininden ýa-da gatlak sanyna garamazdan çap edilmegine täsir eder.

ForGram agramyÇap edilen Napkintalaplary kanagatlandyrmak üçin ýeterlik däl, çap edilen önümiň galyňlygy ýeterlik däl ýa-da tapylyp bilinmeýän ýaly çap etmegiň hiline täsir eder.

Id Giňligi: iniÇap edilen hyzmatçap edilen önümde ulalýar we kiçelýär, täsir eder, ini ak gyrada, kiçisi hapa gyrada görüner, soňraky gaplamadan başga-da täsir eder, sebäbi gaplamada ulanylýan sumka , daşky gutynyň belli bir ululygy bar.

Raw Çig malkagyz çynlakaý çişýär, sebäbi swing amplitudasy gaty uly we düzediş mak.

Paper Kagyz boş, sebäbi esasy kagyz boş bolansoň, dartgynlylyk durnuksyz we çap edilmedik ýaly görünýär, çap edilen zat ak we hapa bolup görünýär.

Aw Çig materialkagyz gatlagy, çap etmek prosesinde, esasy kagyz basylmasa basylsa, çap edilmegi gyrmyzy görüner, artykmaç çap edilmegine ýol berilmeýär, ak gyra we ş.m.

-- Çig material kagyz kül, uçýan hemme ýerde kül pasta plastinka peýda bolar, nagşy aýdyň däl.


Iş wagty: 22-2023-nji sentýabr