Çap edilen bir gezek ulanylýan kagyz kubogy pudagynyň ösüş ýagdaýy we tendensiýasy

acc964bf-7b64-4837-b50f-58e31636a44b

Hytaýyň ösüş ýagdaýyny we tendensiýasyny seljermekçap edilen kompost käseler2023-nji ýylda senagat we daşky gurşawy habardar etmek pudagyň çalt ösmegine itergi berdi

Soňky ýyllarda hökümet ýaşyl önümçilik ulgamyny işjeň gurmak üçin degişli syýasatlaryň birnäçesini çykardy.Kärhanalara ýaşyl önümleri ösdürmäge, ekologiki dizaýny ösdürmäge, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we pes uglerod önümlerini ep-esli ýokarlandyrmak we ýaşyl önümçilige we ýaşyl sarp edilişine goldaw bermek.Bambuk we agaç önümleriniň, kagyz önümleriniň, zaýalanýan plastmassa önümleriniň we ş.m. tutuş ömrüň dowamynda çeşmeleriň we daşky gurşawyň täsirine serediň we degişli önümleriň hilini we azyk howpsuzlygyny ýokarlandyryň.Bir gezek ulanylýan önümlere ünsi jemläň, ýaşyl dizaýn bilen baglanyşykly ülňüleri ösdüriň, önümiň gurluşynyň dizaýnyny optimizirläň, önümiň material dizaýnynyň çylşyrymlylygyny azaldyň we plastmassa önümleriniň aňsat gaýtadan işlenmegini güýçlendiriň.

2021-nji ýylda biodegrirlenip bilinýän plastmassalaryň umumy önümçilik kuwwaty 800 000 tonnadan geçýär, şolardan PLA önümçilik kuwwaty takmynan 50%, PBAT önümçilik kuwwatynyň üçden birinden gowragyny düzýär.Biodegrirlenip bilinýän plastmassalaryň iň meşhur kategoriýasy hökmünde PLA-nyň ösüşi bökdençlikler bilen öňe barýar we global PLA önümçilik kuwwaty 2020-nji ýylda 395 000 tonna ýeter we ýyllyk ösüş depgini 34% -den gowrak bolar.PLA önümçilik kuwwatynyň ösüşi çig mal bilen üpjünçiligini güýçlendirereko bir gezek ulanylýan käselersenagat we önümçilik kuwwatynyň mundan beýläk-de ýokarlanmagy PLA çig malynyň bahasyny netijeli peselder we başga bir gowy habar getirerkompostable kagyz käselersenagaty.

2018-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli Hytaýyň bazar ölçegibiodegrirlenip bilinýän kagyz käselerSenagat 10 milliard ýuandan 15,32 milliard ýuana çenli ýokarlandy we ýyllyk ösüş depgini 11,25 göterim boldy.Geljekde naharhana pudagynyň isleg tarapy bilen bazaryň çalt ösmegine garaşylýar we 2027-nji ýyla çenli Hytaýyň bazaryň ululygyna garaşylýarkagyz käsesenagaty 26,32 milliard ýuana ýeter.

Hytaýyň kagyz käse senagatynyň ägirt uly maglumatlaryny ýygnamak, ýygnamak we gaýtadan işlemek arkaly Huajing Senagat Gözleg Instituty, bazaryň umumy kuwwatyny, bäsdeşlik usulyny, bazaryň üpjünçiligi we isleg ýagdaýyny we bu pudakdaky adaty kärhanalaryň önümçilik we marketing amallaryny seljerýär we ösüş traýektoriýasyna we pudagyň täsir ediji faktorlaryna görä pudagyň geljekdäki ösüş tendensiýasyny çaklaýar.Kärhanalara pudagyň häzirki ösüş tendensiýasyna düşünmäge, bazar mümkinçiliklerinden peýdalanmaga we dogry maýa goýum kararlaryny almaga kömek ediň.Has giňişleýin maglumat üçin Huachin senagat gözleg instituty tarapyndan neşir edilen “2023-2028 Hytaý kagyz kubogy senagaty bazary panorama baha beriş we maýa goýum strategiki meýilnamalaşdyryş gözleg hasabatyna” üns bermegiňizi haýyş edýäris.

 

 


Iş wagty: 14-2023-nji sentýabr