Hytaýyň ýörite kagyz senagatynyň geljegine garaşyp bolar

Sarp ediji kagyzy ýörite kagyz önümleriniň esasy güýjüni emele getirýär .Bütindünýä ýörite kagyz senagatynyň düzümine seretseň, azyk gaplaýan kagyz häzirki wagtda ýörite kagyz senagatynyň iň uly bölümidir.Iýmit gaplaýyş kagyzy, azyk önümleri, gap-gaç iýmitleri, naharhana, iýmit önümleri, gyzgyn içgiler we beýleki gaplamalarda giňden ulanylýan, howpsuzlyk, ýag çydamly, suw geçirmeýän we beýleki aýratynlyklary bolan azyk senagatynyň gaplamasynda ulanylýan ýörite kagyzy we kartony aňladýar.Bütin dünýäde daşky gurşawy habardar etmek maksady bilen “plastmassa derek kagyz” Europeewropada we Hytaýda durmuşa geçirilýän syýasata öwrüldi we azyk gaplaýyş kagyzy diňe bir sarp edişiň ösüşinden peýdalanman, eýsem adaty plastmassa önümleriniň çalşylmagy hem peýdaly bolar. ikinji ösüş egrisi.UPM we SmithersPira tarapyndan geçirilen bilelikdäki gözlegiň netijesine görä, 2021-nji ýylda dünýä azyk gaplaýyş bazaryndaky süýüm önümleriniň paýy 34%, polimerleriň paýy 52%, dünýä azyk gaplaýyş bazaryndaky süýüm önümleriniň paýyna garaşylýar. 2040-njy ýylda 41% -e çenli ýokarlanar we polimerleriň paýy 26% -e düşer.
habarlar6
Hytaýyň ýörite kagyz senagaty 1970-nji ýyllarda ösüp başlady, 1990-njy ýyllardan başlap, tehnologiýa siňdirişine, garaşsyz innowasiýa, importdan importyň ornuna, soňra bolsa importyň ornuna çenli, ösüşiň jemi bäş basgançagy ösüp başlady. arassa eksport etabyna.Häzirki nokatda durup, Hytaýyň ýörite kagyz senagatynyň dünýä bazary bäsleşigine gatnaşmak üçin täze bir bölüm açandygyna ynanýarys we Hytaýyň Europeewropany global ýörite kagyz senagatynyň täze hegemon hökmünde çalşmagyna garaşylýar.
Halkara ýöriteleşdirilen kagyz baş kompaniýalary üçin, Sianhe we Wuzhou halkara öňdebaryjy kärhanalara öwrülmäge ukyplydygyna we Hytaýyň ýörite kagyz senagatyna wekilçilik etmek we geljekde global bäsleşige gatnaşmak üçin iň köp mümkinçilik döredýän iki kompaniýadygyna ynanýarys.Tebigy genetiki häsiýetler nukdaýnazaryndan, Sianhe paýnamalarynyň dünýä lideri Oslona gaty meňzeýändigine we Wuzhou-nyň iş strategiýasynyň giň ýol däl, ýöne çuňňur gazmaga we bazar paýyny almaga ökdedigine ynanýarys.


Iş wagty: Iýul-03-2023