Zaýalanýan bir gezek ulanylýan kagyz gutularynyň artykmaçlyklary näme?

A9
Döwrebap durmuşyň depgininiň çaltlaşmagy bilen has köp sarp ediji üç nahar meselesini çözmek üçin çykmagy saýlaýar we çykýan kärhanalar çykdajylary tygşytlamak üçin adatça bir gezeklik nahar gutularyny ulanýarlar.Şeýle-de bolsa, sarp edijiler içerde we daşary ýurtlarda satylýan gutularyň köpüsiniň plastmassadan ýasalandygyny bilýärler, bu diňe bir saglyk problemalaryna sebäp bolman, eýsem uzak wagtlap zaýalanmagy sebäpli daşky gurşawy hapalaýar.Şeýle-de bolsa, ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen sarp edijiniň gözünde kem-kemden doly zaýalanýan bir gezek ulanylýan gaplaýyş gutularynyň artykmaçlyklary peýda boldy.

1. amatly we çalt
Bir gezeklik alyp gidýän gaplama gutusynyň işleýşi we öndürijiligi adaty alyp gidýän plastmas nahar gutusy bilen deňeşdirilýär we bir gezek ulanylýan günortanlyk gutynyň aýratynlyklary ýaly amatly, doly zaýalanan günortanlyk guty hem bu artykmaçlyga eýe, sarp edijilere amatly we çalt nahar gaplamak hyzmatlaryny hödürleýän gaplamak, açyk restoran gaplamak, piknik gaplamak we beýleki ssenariýalar üçin amatly.
2. Daşky gurşawy goraň
Ygtybarly doly zaýalanýan bir gezek ulanylýan gaplama gutulary esasan krahmal, kassawa, azyk süýümi we beýleki iýmit derejesindäki çig mallary tebigatdan tebigata çenli ulanýar, hatda ulanylandan soň standart bejeriş çäreleriniň bolmazlygy daşky gurşawa gaty köp zyýan bermek kyn.Zaýalanma derejesi adaty günortanlyk gutulardan has köp energiýa tygşytlaýandygy sebäpli, ýer tarapyndan siňdirilip we çözülip bilner, şonuň üçin diňe bir daşky gurşawa zyýany ýok, hatda ýer dökünleri hökmünde hem ulanylyp bilner.
3. Saglyk we howpsuzlyk
Ulanyjylaryň gaýtadan ulanyp bolmaýan plastik günortanlyk gutulary baradaky aladalary howpsuzlyk meselelerinden başga zat däl, doly zaýalanýan bir gezek ulanylýan gutujyklarda ulanylýan iýmit derejesindäki çig mal sarp edijileri aladalandyryp biler.Sarp edijileriň saglygyny goramak üçin bir gezek ulanylýan gaplaýyş gutusynyň doly zaýalanmagyna mynasyp, ýokary temperaturanyň öňünde zäherli maddalary çykarmaz, sarp edijileri uzak wagtlap ulanmak bedene zäherli maddalary howp salmaz. saglyk.
Aboveokardakylar, doly zaýalanýan bir gezek ulanylýan gaplama gutularynyň üç artykmaçlygyny gysgaça tanyşdyrýar, ýöne adaty plastik nahar gutularyndan artykmaçlygynyň bardygyny görmek bolýar.Tebigy taýdan zaýalanýan, amatly we häzirki zaman sarp edijiler tarapyndan alnyp barylýan durmuş derejesine we häzirki zaman jemgyýeti tarapyndan talap edilýän ýaşyl daşky gurşawy goramak düşünjesine laýyk gelýär.Adaty günortanlyk gutularyň daşky gurşawy hapalamagy we zaýalanmagy kyn bolan meseläni çözmegiň başga bir usuly bar.


Iş wagty: Iýun-26-2023